Klachtenregeling

“Wie werkt maakt fouten”. Ook op onze school worden fouten gemaakt. Ouders zijn altijd welkom om misverstanden of klachten uit de weg te ruimen. Samen zoeken we dan naar een bevredigende oplossing. Komen we er niet uit, dan bespreken we wie er ingeschakeld kan worden om het probleem te helpen oplossen. Indien nodig kan de vertrouwens- persoon en/of de klachtencommissie ingeschakeld worden.

De Jorisschool hanteert de klachtenregeling van de gezamenlijke besturenorganisatie. Deze regeling is op te vragen bij de directie en de contactpersonen. Op grond van de wettelijk verplichte klachtenregeling heeft het bestuur mevrouw Ingrid de Vries en mevrouw Veronique Renting als contactpersonen en mevrouw Henny Kooke als extern vertrouwenspersoon benoemd. De klachtenregeling is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de school zoals leerkrachten, kinderen, bestuursleden en ouders.

Ouders die een klacht hebben kunnen die eerst bespreken met de leerkracht, de directeur of het bestuur. Heeft dit gesprek niet het gewenste resultaat, dan kunnen zij zich wenden tot de contactpersoon en/of de vertrouwenspersoon. Het is ook mogelijk de externe vertrouwenspersoon rechtstreeks te benaderen. (0545-273934).

De externe vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen de betrokken partijen, maar kan ook hulp inschakelen van het Riagg of het maatschappelijk werk, afhankelijk van de aard van de klacht of de problematiek. Hulp inschakelen gebeurt alleen na overleg en met toestemming van betrokkenen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudings- plicht. Levert ook bemiddeling onvoldoende op, dan kan tenslotte de klacht worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie.

Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws