Bestuur

Dalton IKC Sint Joris is ondergebracht in de Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo. Formeel werkt ons bestuur met het Raad van Beheer-model waarbij het bevoegd gezag een uitvoerend en toezichthoudend deel van het bestuur kent. Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en het scheppen van de voorwaarden om dat beleid kwalitatief zo goed mogelijk te laten uitvoeren. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor personeel, huisvesting en financiën.

De feitelijke en dagelijkse leiding van Dalton IKC Sint Joris berust bij de directeur-bestuurder van de school. De directeur-bestuurder is belast met alle uit de wet voortvloeiende taken en verantwoordelijkheden voor het bestuur, behalve als dat in de statuten uitdrukkelijk anders is geregeld. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend deel van het bestuur. De Raad van Beheer blijft eindverantwoordelijk.

Het bestuur participeert in het Personeelscluster Oost-Nederland (PON) dat gevestigd is in Wehl. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs in Oost Nederland. Uitgangspunt van de samenwerking is de werkgelegenheid in deze krimpende regio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en de instroom van jong talent en fungeert als kenniscentrum en dienstverlener op het terrein van werkgelegen- heid, mobiliteit, vervanging en verzuim.

Voor administratieve en ondersteunende dienstverlening maakt het bestuur gebruik van de CABO (Centrale Administratie Bestuursbureau Onderwijs) in Doetinchem.

Sinds 2002 mogen wij ons Daltonschool noemen. In mei 2019 is dit certificaat met 5 jaar verlengd. Het bestuur zal zich blijven inspannen voor het in stand houden van Daltononderwijs op onze school.

Het toezichthoudende deel van de Raad van Beheer bestaat uit de volgende leden:

  • Ernst Simmering (voorzitter)
  • Pieter Corée
  • Armando Veringmeier
  • Simone Tillmann
  • Nadia Schutman

Voor het bestuursverslag van 2019 klikt u op onderstaande link.
Bestuursverslag 2019


Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws