MR (Medezeggenschapsraad)

De medezeggenschapsraad behartigt de algemene belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Daarnaast overlegt zij over het beleid en het functioneren van de school. De taken en bevoegdheden zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, waarvan er drie worden gekozen uit en door de ouders en drie leden uit en door het personeel. 

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:

  
            

   Veronique Renting       Gijs van Dongeren              Eva Minkhorst

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

              
       
        Martijn Wissing          
Marijn Waanders           Yvonne van Rijsewijk        

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. De medezeggenschapsraad heeft advies- of instemmingsrecht bij bestuurszaken, o.a. ten aanzien van het beleid van de school op onderwijskundig, personeel en materieel gebied. Alle belangrijke schoolzaken komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mochten ouders een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunnen zij dat doorgeven aan de medezeggenschapsraad.

De MR vergadert ongeveer vier keer per jaar. Deze vergaderingen zijn voor ouders toegankelijk. Op verzoek kan men een vergadering bijwonen.

De vergaderdata voor schooljaar 2022/2023 zijn:

- woensdag 28 september 2022
- maandag 12 december 2022
- woensdag 8 maart 2023
- dinsdag 6 juni 2023

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar. Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR.

Het MR reglement is te lezen via onderstaande link.

MR Reglement


Agenda

12 juni  -   Bootexcursie groep 7
14 juni  -   Kamp groep 8
15 juni  -   Zwemmen groep 7
15 juni  -   kampioenschap stoepranden
18 juni  -   Vaderdag
21 juni  -   Viswedstrijd
21 juni  -   Technieklokaal groep 8
23 juni  -   Bezoek Lebbenbrugge gr 7
26 juni  -   Technieklokaal gr 7

Laatste nieuws