MR (Medezeggenschapsraad)

De medezeggenschapsraad behartigt de algemene belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Daarnaast overlegt zij over het beleid en het functioneren van de school. De taken en bevoegdheden zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, waarvan er drie worden gekozen uit en door de ouders en drie leden uit en door het personeel. 

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:

              

Ellen Bouwmeesters            Reini Meutstege       Veronique Renting

De oudergeleding van de MR bestaat uit:

              
       
        Martijn Wissing          
Marijn Waanders           Yvonne Stronks
        kind in groep 5     
kinderen in groep 1,     kinderen in groep 4 
                                    groep 4 en groep 6                   en groep 6

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. De medezeggenschapsraad heeft advies- of instemmingsrecht bij bestuurszaken, o.a. ten aanzien van het beleid van de school op onderwijskundig, personeel en materieel gebied. Alle belangrijke schoolzaken komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mochten ouders een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunnen zij dat doorgeven aan de medezeggenschapsraad.

De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn voor ouders toegankelijk. Op verzoek kan men een vergadering bijwonen.

De vergaderdata voor schooljaar 2020/2021 zijn:

- dinsdag 29 september 2020
- woensdag 16 december 2020
- woensdag 10 maart 2021
- dinsdag 20 april 2021
- woensdag 30 juni 2021

De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar. Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR.

Het MR reglement is te lezen via onderstaande link.

MR Reglement


Agenda

No events to display.

Laatste nieuws