Schoolgids 2020 - 2021

             
     Gegevens

     Voorwoord

     Bestuur
          Governance goed bestuur
          Eénpitter en Daltononderwijs

     Wie zijn wij?
          Medewerkers   

     Een kennismaking met Daltononderwijs
          Vrijheid en verantwoordelijkheid    
          Zelfstandigheid
          Samenwerken
          Effectiviteit
          Reflectie
          Borging
          Dalton is "a way of life"

     De Jorisschool: een fijne school 
          Positive Behavior Support (PBS)
          De leerlingenraad
   
     Wat leert mijn kind op de Jorisschool? 
          De kracht van Daltononderwijs in de praktijk
          Groepen 1 en 2
          Groepen 3 t/m 8
          Huiswerk

      De vakken beter bekeken

          Rekenen en Wiskunde 
         
Taal en spelling
          Lezen
          Begrijpend lezen
          Schrijven
          Engels 
          Cultuureducatie
          Algemene Muzikale Vorming (AMV)
          I.C.T. (Informatie Computer Techniek)
          Bewegingsonderwijs
          Voorbereidend techniekonderwijs (VTB)  
          Wereldoriëntatie en Verkeer
          Levensbeschouwing
          Burgerschapskunde   

     Passend onderwijs
          Wat is Passend onderwijs?
          Wat is zorgplicht?
          Samenwerkingsverband (SWV) IJssel | Berkel
          Welke ondersteuning biedt een school?
          Ondersteuningsteam
          Interne begeleiding
          Schematisch overzicht leerlingenzorg op de Jorisschool
          Samen op weg 
          Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen
          Het Jorislab
          Als het toch even wat minder gaat
     

     Steeds op zoek naar kwaliteitsverbetering
          Kwaliteitsverbetering door goede methoden en materialen 
         
Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel  
         
Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem 
         
Kwaliteitsverbetering dankzij het schooljaarplan 
         
Kwaliteitsverbetering door inspectie
          Excellente school
          Kwaliteitsbewaking door ouders
        
  
    De Jorisschool en het voortgezet onderwijs
         Belangrijke punten bij de schoolkeuze 
          
Centrale eindtoets
          Uitstroomgegevens
          Contacten in de omgeving 
        

     De Jorisschool voor kinderen én hun ouders
         Ouderbetrokkenheid
          Jorisnieuws
          Ouderavonden
          Voortgangsgesprekken
          Gesprekken met groepsleerkracht
          Gesprekken met directie
          Ouders helpen op school
          
De Medezeggenschapsraad
          De Ouderraad   
          Vieringen op de Jorisschool 
          Naschoolse activiteiten

    Praktische punten       
         Aanmelding en toelating 
          
Schooltijden
          Effectieve leertijd
          Pleinwacht
          Speelplaats
          Pauze / lunch
          Schoolzwemmen
          Bewegingslessen in de sporthal
          Gevonden en verloren voorwerpen
          Verjaardagen
          Ziekte leerling
          Ziekte leerkracht
          VSO (Voorschoolse Opvang) en BSO (Buitenschoolse Opvang)
          Ophalen van de kinderen
          Regionaal orgaan verkeersveiligheid Oost Nederland
          Schoolverzekering
          Klachtenregeling
          

     Vakanties en vrije dagen 
       
Jaarkalender
          Vakantierooster en vrije dagen

     Verlofregelingen
          Verlofregeling kind
          Verlofregeling leerkracht
           
     Jeugdgezondheidszorg
          GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst)
          Logopedie, fysiotherapie, dyslexie begeleiding
          Hoofdluis
          
     Duurzame school
         Zonnepanelen
          Mechanische ventilatie
          LED verlichting 
          Monitoring
          Tijdcapsule   

     Plattegrond

Agenda

No events to display.

Laatste nieuws