Verlof

Wij zijn verplicht de regels van de Leerplichtwet te volgen. Wanneer een kind zonder toestemming van de schoolleiding of leerplichtambtenaar niet op school is, heet dit ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleider is verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. U kunt dan eventueel een boete krijgen. Als de schoolleider het verzuim niet meldt, kan de school ook een proces-verbaal krijgen.

Verlof aanvragen

Het aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u opvragen bij de groepsleerkracht of de directeur. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur.

U dient een verlofaanvraag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken van tevoren, in te leveren. Dit geldt uiteraard niet voor begrafenissen. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.